ไก่สดและไก่ปรุงสุก

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ได้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้าน ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนไก่และเนื้อไก่เป็นการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟัก ฟาร์มไก่เนื้อ โรงชำแหละ โรงงานอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน ของระบบควบคุมความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้ผลิตอาหาร ที่ผลิตไก่สดและไก่ปรุงสุกที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อการบริโภค และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเสมอมา

เรามีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดสำหรับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยมีการจัดการด้านโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการผลิตที่ดี(GMP) ซึ่งเน้นในเรื่องอาคารสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานโรงงานชำแหละ มีความทันสมัย โรงงานผลิตและแปรรูปใช้สายพานลำเลียงตลอดขบวนการผลิต ไม่สัมผัสพื้นจนกระทั่งบรรจุสินค้า เก็บรักษาสินค้าที่อุณหภูมิ 4 °C และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ดี ซึ่งทุกขั้นตอนกระทำโดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า “Q-Mark” รวมถึงเครื่องหมายรับรอง HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจมากที่สุดในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ “ไก่สดและไก่ปรุงสุก ตราแหลมทอง”